เทคนิคเพิ่มเติม ACC-GL
             
 
>>> ดูขั้นตอน--เริ่มต้นใช้งาน ACC-GL >>> ดูวิธีปรับแต่ง-แบบฟอร์ม / รายงาน
 ระบบ-บัญชี  ระบบ-ฟอร์มภาษี
1. ตั้งบัญชีอัตโนมัติ 1. ยื่น Internet-ภ.ง.ด.1
2. วิธีตั้งบัญชีคุม-ลูกหนี้/เจ้าหนี้ 2. ยื่น Internet-ภ.ง.ด.3
3. วิธีตั้งยอดยกมา-ลูกหนี้/เจ้าหนี้ (แต่ละราย) 3. ยื่น Internet-ภ.ง.ด.53
4. ตรวจสอบ-ลูกหนี้/เจ้าหนี้ 4. ยื่น Internet-ภ.ง.ด.1ก
5. ระบุแผนก และ Note--สำหรับแต่ละรหัสบัญชี 5. วิธีคำนวณและพิมพ์แบบฟอร์ม-เงินสมทบประกันสังคม
6. ค้นข้อมูล--คอลัมน์แยกประเภท 6. วิธีพิมพ์ใบหัก ณ ที่จ่าย-สำหรับพนักงาน (ตามลำดับ ภงด.1ก)
7. โอนหัก ณ ที่จ่ายเข้าใบหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) 7. แบบฟอร์มหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ฉบับที่ 1-2
8. โอนผสมข้อมูลสมุดรายวัน (ต่างบริษัท-ในเครื่องเดียวกัน) 
9. โอนผสมข้อมูลสมุดรายวัน (ต่างเครื่อง)
10. โอนผสมข้อมูลสมุดรายวัน (จาก ACC-BILLING)
11. จัดทำงบ-รายเดือน
12. วิธีเรียกดูรายงาน แยกประเภท (แสดงยอดลูกหนี้รายตัว)
13. รายงานภาษีขาย-ซื้อ (รูปแบบใหม่-เริ่มใช้ 1 ม.ค 58)
14. ก็อปปี้-กลุ่มบัญชี
15. ใส่รูปภาพ-ทรัพย์สินถาวร
16. ชดเชยเงินสดย่อย
17. งบกระแสเงินสด
 อื่นๆ  กรณีตัวอย่าง
1. จัดเรียงเลขที่สมุดรายวันใหม่ 1. ซื้อเชื่อ (สินค้าที่มี vat และ ยกเว้น vat ในบิลใบเดียวกัน)
2. จัดเรียงรหัสใหม่ (ตามกลุ่ม)-ทะเบียนชื่อ 2. ส่งคืนสินค้า (เนื่องจากสินค้าชำรุด)
3. วิธีเพิ่มปีทำการ xxxx 3. รับใบลดหนี้ (เนื่องจากบันทึกราคาสูงไป-ไม่ได้ส่งคืนสินค้า)
4. วิธีเปลี่ยนปี พ.ศ เป็น ค.ศ 4. รับใบแจ้งหนี้ (ยังไม่ได้รับใบกำกับภาษี)
5. ตั้งค่า-ให้แป้นคีย์บอร์ดอยู่ที่ภาษาไทยเป็นหลัก 5. ขายสด (รับเงินสดและเช็ค)
6. ขอรหัสลงทะเบียนทางอีเมล์ 6. รับชำระหนี้ (แบบมีส่วนลดเงินสด/ส่วนลดตามเงื่อนไข)
7. โอนรายชื่อ-บริษัทและปีทั้งหมด 7. รับชำระหนี้-ค่าบริการ (แบบมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
8. ฟังก์ชั่น "เรียงรหัสบริษัทใหม่" ในการโอนข้อมูล-อัตโนมัติทั้งหมด 8. รับเงินมัดจำ-เงินสด (โดยออกใบกำกับภาษี)
9. ปรับปรุง-เชื่อมโยงข้อมูล 9. ขายเชื่อ-ออกใบกำกับภาษี (หักเงินมัดจำ)
10. สำรองข้อมูล-ลงแหล่งอื่น 10. จ่ายเช็ค-ซื้อสินค้า (ได้รับส่วนลดการค้า)
11. โอนยอดยกไป-ปีถัดไป  11. จ่ายชำระหนี้ (ได้รับส่วนลดเงินสด)
12.โอนทะเบียนชื่อ-จาก Excel 12. จ่ายชำระหนี้-ค่าบริการ (แบบมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
13. ล้างข้อมูล  13. จ่ายชำระหนี้-เป็นเช็ค (หักเงินมัดจำ)
14. UPGRADE โปรแกรม  14. จ่ายเงินเดือน-เป็นเช็ค
15. นำส่ง ภ.ง.ด.1, 3, 53 และ ภ.พ.30 พร้อมกัน
16. การประยุกต์ใช้งานกับงาน JOB
17. จ่ายค่ารักษาความปลอดภัย มี Vat ครึ่งหนึ่ง และมีหัก ณ ที่จ่าย
18. รายได้ มีvat และ ไม่มีvat ในบิลใบเดียวกัน และถูกหัก ณ ที่จ่าย
 

- แนวทางการแก้ปัญหาการใช้งานเบื้องต้น --> โปรดดูคู่มือ ACC-GL บทที่ 27 (หน้า 276-298)

   
กลับสู่ด้านบน HOME   ::   สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  เทคนิคเพิ่มเติม ACC-GL