วิธีใช้งาน ACC-GL
             
 
    เริ่มต้นใช้งาน ACC-GL      
1. ติดตั้งโปรแกรม ACC-GL 4. ตรวจสอบผังบัญชีและตั้งยอดยกมา
   - ติดตั้งสำหรับ LAN-ใช้งานหลายเครื่อง     - ล้างผังบัญชี-ทั้งหมด
2. เพิ่มชื่อบริษัท     - โอนผังบัญชี-จาก Excel
3. ตั้งค่า 5. ตั้งบัญชีอัตโนมัติ
6. สร้างทะเบียนชื่อ
    - โอนทะเบียนชื่อ-จาก Excel
    การบันทึกข้อมูล & การเชื่อมโยงข้อมูล      
- บันทึกข้อมูลสมุดรายวัน - หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
- ค้นข้อมูลสมุดรายวัน - ภ.ง.ด.1 & ภ.ง.ด.1ก 
- Post สมุดรายวัน-เข้าแยกประเภทและงบการเงิน - ภ.ง.ด.3 & ภ.ง.ด.3ก
- รายงานภาษีขาย & ภาษีซื้อ - ภ.ง.ด.53
- เงินสดย่อย - ภ.พ.30
- ทรัพย์สินถาวร - รายงาน
- โอนข้อมูลเข้า (Import) - โอนข้อมูลไป Excel (Export)
    อื่นๆ      
- แฟ้มข้อมูลบริษัท & ปีทำการ - ลงทะเบียน (สั่งซื้อโปรแกรม)