ACC-GL (แอ๊ค-จีแอล)  :  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป & พิมพ์ฟอร์มภาษี
รายละเอียด :  ระบบงาน & คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

หน้าแรก

Download

ราคา

วิดีโอ สอนการใช้งาน

เทคนิคการใช้งาน

 ถาม-ตอบ

 

รายละเอียด

  ACC-GL (แอ๊ค-จีแอล)
    โปรแกรมประกอบด้วย 2 ระบบหลัก
     บัญชี & ฟอร์มภาษี
  การทำงานแบ่งเป็น 2 ระดับ     1. ระบบบัญชี 
  ระดับที่ 1 : ไม่ต้องลงทะเบียน     บันทึกข้อมูล สมุดรายวัน โปรแกรมจะเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ บัญชีแยกประเภท และ งบการเงิน ให้อัตโนมัติ
  ระดัีบที่ 2 : ต้องลงทะเบียน     (1.1) สมุดรายวัน

บันทึกบัญชี เดบิต-เครดิต และมีฟังก์ชั่นช่วยในการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
            (เพียงใส่ยอดสุทธิ-ตามบิล โปรแกรมลงเดบิต-เครดิตให้อัตโนมัติตามที่ตั้งไว้)
  โปรแกรมระดับที่ 1         สำหรับการลงทะเบียน ชุด Full จะมีฟังก์ชั่นโอนข้อมูลสมุดรายวันมาผสมกันได้
  สามารถ Download ได้ฟรี         ดังนั้น สามารถโอนสมุดรายวันจาก ต่างแฟ้ม / ต่างสาขา / ต่างเครื่อง หรือ โอนจาก
  ที่เมนู Download          โปรแกรม AccOffice หรือ ACC-BILLING เข้ามาแต่ละเดือนเพื่อผสมข้อมูลเป็นปี
            และ ปรับปรุงทำเป็นงบรายปี-แบบกลุ่ม และ แบบแสดงเปรียบเทียบ 2 ปี ได้
  โปรแกรมระดับที่ 2     (1.2) แยกประเภท : แสดงข้อมูลอัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะดึงข้อมูลจากสมุดรายวัน
  ลงทะเบียนสั่งซื้อ ได้ที่         ที่ทำการ Post แล้วเข้าสู่บัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ
  TEL :  0-2924-4698     (1.3) งบการเงิน : แสดงข้อมูลอัตโนมัติ ได้แก่ งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล
  FAX : 0-2924-4699         พร้อมด้วยรายงานงบแบบกลุ่ม และ งบเปรียบเทียบ 2 ปี
  ราคาชุดลงทะเบียน-รดับที่ 2     (1.4)  ผังบัญชี : บันทึกข้อมูลผังบัญชี (เช่น รหัส-ชื่อบัญชี, ยอดยกมา, กลุ่มบัญชี) 
  ดูายละเอียดได้ที่เมนู ราคา         และฟังก์ชั่นการตั้งการลงบัญชี เดบิต-เครดิต อัตโนมัติ
        (1.5) ภาษีขาย-ซื้อ : โปแกรมจะดึงข้อมูลจากสมุดรายวัน (ที่ใช้ฟังก์ชั่นการลงบัญชีอัตโนมัติ)
  เมื่อลงทะเบียนแล้ว          มาสรุปเป็นรายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อให้อัตโนมัติ
  โปรแกรมจะกลายสภาพจาก     (1.6) เงินสดย่อย : บันทึกข้อมูลรับ-จ่าย เงินสดย่อย และการตั้งวงเงินสดย่อย
  โปรแกรมระดับที่ 1 เป็น ระดับที่ 2         เพื่อควบคุมเงินสดย่อยแต่ละเดือน
  (ไม่จำกัด Records ในการใช้งาน     (1.7) ทรัพย์สินถาวร : บันทึกรายละเอียดทรัพย์สินถาวร เพื่อการคำนวณ
  ขึ้นอยู่กับความจุของ Harddisk)         ค่าเสื่อมราคาอัตโนมัติ (วิธีคำนวณแบบเส้นตรง)
        (1.8) ทะเบียนชื่อ : บันทึกข้อมูล รายชื่อต่างฯ เช่น ลูกค้า, ผู้ขาย, พนักงาน, หน่วยราชการ, เลขที่งาน
        (1.9) รายงาน : รายงานบัญชีอัตโนมัติ พร้อมฟังก์ชั่นปรับแต่งรูปแบบรายงานเองและโอนเข้า Excel
             
           
             
       2. ระบบพิมพ์ฟอร์มภาษี
      รองรับการบันทึก ใบรับรองหัก ณ ที่จ่าย และรายการยื่นภาษีรายเดือน ได้แก่ ภ.ง.ด.1, 3, 53 และ ภ.พ.30
        (2.1) หัก ณ ที่จ่าย : บันทึกข้อมูลและพิมพ์แบบฟอร์มใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) และสามารถโอน
            รายการที่หัก ณ ที่จ่ายเข้าสู่แบบยื่น ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ได้โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูล
      (2.2) ภ.ง.ด.1 : บันทึกรายการหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ประเภท เงินเดือน,ค่าจ้าง, ค่านายหน้า   
          ตามมาตรา 40(1) และ(2) และพิมพ์รายการสรุปการยื่นทั้งปี (ภ.ง.ด.1ก) อัตโนมัติ
      (2.3) ภ.ง.ด.3 : บันทึกรายการหัก ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้ประเภท ค่าเช่า,  ค่าจ้างทำของ, วิชาชีพอิสระ
          ตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) และพิมพ์รายการสรุปการยื่นทั้งปี (ภ.ง.ด.3ก) อัตโนมัติ
      (2.4) ภ.ง.ด.53 : บันทึกรายการหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการจ่ายให้ นิติบุคคล ตามมาตรา 3 เตรส หรือ 69 ทวิ 
        (2.5) ภ.พ.30 : บันทึกรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม-ประจำเดือน และสามารถโอนยอด
            จากรายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อเข้าสู่ ภ.พ.30 อัตโนมัติ
        (2.6) ทะเบียนชื่อ : บันทึกรายชื่อต่างฯ เช่น ลูกค้า, ผู้ขาย, พนักงาน, หน่วยราชการ, เลขที่งาน
            (เหมือนกับทะเบียนชื่อ-ในเมนูบัญชี จะบันทึกจากส่วนใดก็ได้)
        (2.7) รายงาน : รายงานสรุปการยื่นภาษี พร้อมฟังก์ชั่นปรับแต่งรูปแบบรายงานเองและโอนเข้า Excel
     
     
   >>> เริ่มต้นใช้งาน ACC-GL
 
   คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม ACC-GL
1. รองรับบัญชีขั้น Advance แต่ใช้งานง่าย เนื่องจากมีฟังก์ชั่นในการช่วยบันทึกบัญชีอัตโนมัติ
2. รองรับวิธีบัญชี Periodic และ Perpetual
3. เลขที่สมุดรายวัน-สามารถเลือกตั้ง แบบแยกเล่ม-แยกเดือน หรือ แยกเล่มอย่างเดียว
4. มีฟังก์ชั่นจัดเรียงเลขที่สมุดรายวันใหม่
5. สามารถโอนผสมข้อมูล-สมุดรายวันจากต่างแฟ้ม / ต่างบริษัท / ต่างสาขา หรือ โอนจาก AccOffice หรือ
    ACC-BILLING เข้ามา เพื่อจัดทำงบรวมกัน (ฟังก์ชั่นนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการลงทะเบียนชุด Full เท่านั้น)
6. สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนในคู่มือ (มีภาพประกอบทุกขั้นตอน Step by Step)
7. โปรแกรมทำงานบนระบบ WINDOWS
8. มีฟังก์ชั่นในการแปลงข้อมูลจาก ปี พ.ศ เป็น ปี ค.ศ และในทางกลับกัน
9. ปรับแต่งฟอร์มหรือรายงานต่างๆ ได้ตามต้องการ (ได้ทั้งฟอร์มกระดาษเปล่า หรือ ฟอร์มที่สั่งทำจากโรงพิมพ์)
10. รายงานทางบัญชี มีทั้งแบบภาษาไทยและแบบภาษาอังกฤษ ให้เลือกใช้ได้ หรือ ปรับแต่งเพิ่มเติมเองได้
11. บันทึกข้อมูลได้มากกว่า 1 กิจการ
12. มีระบบความปลอดภัย / รหัสผ่าน / กำหนดสิทธิการเข้าใช้งาน ของ User
 
กลับสู่ด้านบน    สถานะ หน้าแรก  \  รายละเอียด ACC-GL