ปรับฟอร์มให้รองรับจำนวนบรรทัดได้มากขึ้น
     
     
   
กรณีต้องการปรับให้แบบฟอร์ม--รองรับรายการบรรทัด
ต่อ 1 หน้า ได้มากขึ้น
เช่น แบบฟอร์มอาจจะรองรับรายการสินค้า
ได้เพียง 8 บรรทัด ต่อ 1 หน้า (ดังภาพ)
ถ้าต้องการให้รองรับรายการสินค้าได้มากขึ้น
สามารถทำได้โดยการปรับฟอร์ม

 

 
         
   
(a) คลิกปุ่ม แก้ไขฟอร์ม
* กรณีเป็น แบบฟอร์ม-ต้นแบบ ของโปรแกรม
   ขอแนะนำให้ ก็อปปี้ แบบฟอร์มออกมาก่อน แล้วจึงค่อยปรับแต่ง
   เพิ่มเติม ถ้าแต่งเสียจะได้ลบทิ้งแล้วก็อปปี้ออกมาใหม่ได้ และ
   จะได้ไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งใหม่ เมื่อมีการ Upgrade โปรแกรม
   (แบบฟอร์มที่ปรับแต่งเอง สามารถเลือกโอนไปด้วยได้)
(b) คลิกที่ แบบฟอร์ม/รายงาน (ให้ขึ้นแถบแสง)
(c) คลิกปุ่ม แก้ไขรายงาน

 

 
       
    การปรับฟอร์มให้รองรับจำนวนบรรทัดได้มากขึ้น สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้ :  
       
วิธีที่ 1 : ลดระยะห่างระหว่างบรรทัด    
    โดยการเลื่อน ตัวแปร ที่อยู่เหนือแถบ Detail ขึ้นไป ให้ขอบด้านบนของตัวแปรไปสอดอยู่ใต้แถบ Group Header  
     แล้วดึงแถบ Detail ตามขึ้นไป จะทำให้ระยะห่างระหว่างบรรทัดลดลงได้  
       
   
(1.1) ให้กดแป้นคีย์บอร์ด Shift ค้างไว้
และไล่คลิก ตัวแปร ที่อยู่เหนือแถบ Detail ให้ขึ้นจุดดำ
แล้วปล่อยแป้นคีย์บอร์ด Shift
(1.2) กดแป้นคีย์บอร์ด ลูกศรขึ้น สัก 3-4 ครั้ง ตัวแปรจะขยับขึ้น
(1.3) จากนั้น ให้ลากแถบ Detail ขึ้นไปชิดติดกับตัวแปร
- โดยคลิกที่แถบ Detail กดเมาส์แช่ไว้ (จะขึ้นเป็นแถบสีดำ)
- จากนั้น ให้ลากแถบ Detail ขึ้นไปชิดกับตัวแปรได้เลย
(1.4) เสร็จแล้ว ให้ Save แล้วกดแป้นคีย์บอร์ด Esc ออกไป
จากนั้น ให้ลอง Preview ดู
หมายเหตุ : แถบ Page Header ควรติดกับแถบ Group Header 
และแถบ Detail ควรติดกับแถบ Group Footer (ไม่ควรมีพื้นที่ว่าง)

 

 
         
    >>  ดูวิดีโอ--แนะนำวิธีเลื่อนตัวแปร (เพื่อเพิ่มจำนวนบรรทัด)  
       
วิธีที่ 2 : เปลี่ยน font ให้เป็น Microsoft Sans Serif    
    รูปแบบ font ของ  Microsoft Sans Serif จะเป็น font ที่เล็กและช่องระหว่างตัวอักษรจะไม่กินพื้นที่มาก  
    ซึ่งจะทำให้สามารถรับรองจำนวนบรรทัดต่อ 1 หน้าได้มากขึ้น  
       
   
(2.1) ให้กดแป้นคีย์บอร์ด Shift ค้างไว้
และไล่คลิก ตัวแปร ที่อยู่เหนือแถบ Detail ให้ขึ้นจุดดำ
แล้วปล่อยแป้นคีย์บอร์ด Shift
(2.2) คลิกที่ Format
(2.3) คลิกที่ Font
(2.4) คลิกที่ Microsoft Sans Serif
(2.5) คลิกเลือก Size ตามต้องการ เช่น 8, 9, 10, ...
โดยอาจจะเลือก Size เป็น 8 เพื่อลองดูก่อน
(2.6) คลิกปุ่ม OK
(2.7) เสร็จแล้ว ให้ Save แล้วกดแป้นคีย์บอร์ด Esc ออกไป
จากนั้น ให้ลอง Preview ดู

 
         
วิธีที่ 3 : ลดพื้นที่--ส่วนหัว และ ส่วนท้าย    
    การลดพื้นที่--ส่วนหัว (Page Header) และ ส่วนท้าย (Page Footer) จะทำให้พื้นที่ส่วนที่เหลือถูกปัดเข้า ส่วนรายการ (Detail)  
    โดยอัตโนมัติ  ซึ่งโปรแกรมจะคำนวณจาก ขนาดกระดาษที่ตั้งไว้ใน File \ Print Setup ของแบบฟอร์ม  
    เช่น ใช้กระดาษต่อเนื่อง 8.5 x 11 หรือ 9x11 นิ้ว ให้ตั้ง Paper Size เป็น Letter  
    โปรแกรมจะรับทราบว่ากระดาษมีความยาว 11 นิ้ว ถ้า ส่วนหัว (Page Header) และ ส่วนท้าย (Page Footer) กินพื้นที่อย่างละ 3 นิ้ว  
    พื้นที่ส่วนที่เหลือถูกปัดเข้า ส่วนรายการ (Detail) อัตโนมัติ ซึ่งก็คือ 11-3-3 = 5 นิ้ว  
       
   
(3.1) ให้ลดพื้นที่-ส่วนหัว (Page Header)
- โดยตรวจสอบดูว่า ข้อความ หรือ ตัวแปร ใด ที่ไม่ต้องการ
   ให้ลบทิ้งไป จะได้มีพื้นที่ขยับ Page Header ขึ้นไปได้
   พยายามให้ ส่วนหัว (Page Header) กินพื้นที่น้อยที่สุด
    เท่าที่จะทำได้ จะทำให้ ส่วน รายการ (Detail) รองรับ
    บรรทัดได้มากขึ้นเท่านั้น
>>  วิธีปรับเลื่อนเส้นตาราง
(3.2) ให้ลดพื้นที่-ส่วนท้าย (Page Footer)
- โดยตรวจสอบดูว่า ข้อความ หรือ ตัวแปร ใด ที่ไม่ต้องการ
   ให้ลบทิ้งไป จะได้มีพื้นที่ขยับ Page Footer ขึ้นไปได้
   พยายามให้ ส่วนท้าย (Page Footer) กินพื้นที่น้อยที่สุด
   เท่าที่จะทำได้ จะทำให้ ส่วน รายการ (Detail) รองรับ
   บรรทัดได้มากขึ้นเท่านั้น
(3.3) ส่วนรายการ (Detail) -->ไม่ต้องขยายพื้นที่ โปรแกรมจะ
คำนวณจากขนาดกระดาษที่ตั้งไว้ให้อัตโนมัติ ดังนั้น ตัวแปร
ในส่วนของ Detail ควรอยู่ในตำแหน่ง--ตามภาพ
(3.4) เสร็จแล้ว ให้ Save แล้วกดแป้นคีย์บอร์ด Esc ออกไป
จากนั้น ให้ลอง Preview ดู

 

 
   
วิธีดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้ผสมผสานกันได้ ทั้ง 3 วิธี
ไม่จำเป็นต้องเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ให้ดูตามความเหมาะสม
กรณีที่แต่งเสียหรือเละ สามารถลบทิ้ง
แล้วก็อปปี้ออกมาใหม่ และ ปรับแต่งใหม่ได้

 

 
         
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  ปรับฟอร์มให้รองรับจำนวนบรรทัดได้มากขึ้น