ปรับฟอร์ม 9x5.5 - สำหรับเครื่องพิมพ์หัวเข็ม
     
     
    การปรับแต่งแบบฟอร์ม ขนาด 9x5.5 นิ้ว หรือ ขนาดครึ่งหนึ่งของ A4  มีข้อแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้
       
    1. แนะนำให้ ก็อปปี้ จากแบบฟอร์มมาตรฐานของโปรแกรมที่ระบุว่าเป็น ขนาด 9x5.5  
      เพื่อการปรับแต่งเพิ่มเติมจะได้ง่าย  
         
    2. ให้ปรับแต่งที่--แบบฟอร์มที่ก็อปปี้ออกมา ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ  
      โดยตั้งขนาดกระดาษให้เป็น 9x5.5  
      - กรณีที่ไม่มีขนาดกระดาษ 9x5.5 --> จะต้องไปตั้งที่ Printers and Faxes   
        (โดยคลิกที่ File / Server Properties แล้ว Create a new form--ให้สร้างขนาดกระดาษขึ้นมาใหม่เอง)  
      * สำหรับโปรแกรม ACC-BILLING และ ACC-GL จะมีฟังก์ชั่นการตั้งค่ากระดาษ 9x5.5 AUTO ภายในโปรแกรม  
         โดยคลิกที่ "เครื่องมือ / ตั้งกระดาษ 9x5.5 AUTO" (ที่อยู่ ด้านบน-ทางซ้าย ของหน้าจอโปรแกรม)  
         ซึ่งโปรแกรมจะตั้งชื่อขนาดเป็น 9x5.5 TOTAL ผู้ใช้งานสามารถเลือก Paper size ดังกล่าว ในการปรับแต่งฟอร์มได้เลย  
         
      หมายเหตุ :  
      กรณีที่สร้างขนาดกระดาษ 9x5.5 ใน Printers and Faxes แล้ว--แต่เข้ามาปรับแต่งแบบฟอร์มก็ยังมองไม่เห็นขนาด 9x5.5 ที่สร้างไว้  
      แสดงว่า เครื่องพิมพ์ ของท่านไม่รองรับขนาดกระดาษพิเศษ (User Defined Size)  
      ส่วนใหญ่ เครื่องพิมพ์-หัวเข็ม จะสามารถรองรับการสร้างขนาดกระดาษพิเศษได้   
      แต่ถ้าเป็น เครื่องพิมพ์ Laser หรือ Ink Jet เท่าที่พบจะไม่สามารถมองเห็นขนาดพิเศษที่สร้างขึ้นได้  
      (สำหรับ เครื่องพิมพ์ Laser หรือ Ink Jet โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อ "ปรับฟอร์ม 9x5.5-สำหรับเลเซอร์/อิงค์เจ็ท")  
         
         
      สำหรับระบบ LAN  :  ให้ตรวจสอบว่า เครื่องพิมพ์ต่อตรงที่เครื่องไหน  
      โดยขอแยกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ :  
      (1) เครื่องคอมฯ--ที่ต่อเครื่องพิมพ์โดยตรง  
           (1.1) ให้ทำ Share Printer ที่เครื่องคอมฯ เครื่องนั้น (เพื่อเครื่องอื่น--จะได้ใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้)  
           (1.2) ให้ตั้งขนาดกระดาษ 9x5.5 --> ซึ่งเป็นขนาดพิเศษจะต้องไปตั้งที่ Printers and Faxes (ตามรายละเอียด ข้อ 2 ข้างต้น)  
           (1.3) ให้ปรับแต่งแบบฟอร์มที่เครื่องคอมฯ เครื่องนั้น แล้วจัดเก็บเข้า แบบ 1, 2 หรือ 3 ตามต้องการ  
         
      (2) ส่วนเครื่องคอมฯ เครื่องอื่นๆ--ที่ไม่ได้ต่อเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :  
           (2.1) ให้ตรวจสอบ ไดร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์-รุ่นที่ใช้งาน (โดยเข้าไปตรวจสอบที่ Control Panel \ Printers and Faxes)  
                    - โดยตรวจสอบว่ามี ไดร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ (on Network) หรือไม่ ?  
                           (ถ้าไม่มีต้อง Add Printer แบบ Network เพื่อจะได้สั่งให้พิมพ์งานไปออกในเครื่องคอมฯ ที่ต่อเครื่องพิมพ์ไว้ได้)  
                    - ให้ตรวจสอบว่ามี ไดร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ (on Local) หรือไม่ ?  
                           (ถ้าไม่มีต้อง Add Printer แบบ Local เพื่อจะได้อ่านค่าขนาดกระดาษ 9x5.5 ได้)  
            (2.2) ให้ตั้งขนาดกระดาษ 9x5.5 --> ซึ่งเป็นขนาดพิเศษจะต้องไปตั้งที่ Printers and Faxes (ตามรายละเอียด ข้อ 2 ข้างต้น)  
            (2.3) การสั่งพิมพ์งาน--ให้คลิกที่ แบบ 1, 2, 3 (ตามที่ทำไว้ใน ข้อ 1.3) ได้เลย  
                     ห้าม เข้าไปปรับแต่งแบบฟอร์มเพิ่มเติม หรือ Change Printer ตอน Preview  
                     เนื่องจาก จะพบปัญหาแบบฟอร์มที่แต่งไว้คลาดเคลื่อนไป ซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก การอ่านค่าของ Driver Printer  
                     ของแต่ละเครื่องแตกต่างกัน จึงทำให้แบบฟอร์มเพี้ยนได้  
                     ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ยึดหลักว่า เครื่องพิมพ์ต่อตรงที่เครื่องไหน--ให้ปรับแต่งแบบฟอร์มที่เครื่องคอมฯ เครื่องนั้น  
         
      ตัวอย่างสมมุติว่า ใช้งานเป็นระบบ LAN ต้องการปรับแต่งแบบฟอร์ม บิลขาย 2 รูปแบบ   
      1. ต้องการแบบฟอร์มขนาด A4 --> พิมพ์ออกที่ เครื่องพิมพ์-Laser  
      2. ต้องการแบบฟอร์มขนาด 9x5.5 --> พิมพ์ออกที่ เครื่องพิมพ์-หัวเข็ม  
      โดยการต่อเครื่องพิมพ์ เป็นดังนี้  
      - เครื่องพิมพ์-Laser ต่อตรงที่ เครื่องแม่  
      - เครื่องพิมพ์-หัวเข็ม ต่อตรงที่ เครื่องลูก  
       
      การปรับแต่งแบบฟอร์ม ให้ทำดังนี้ :  
      - เครื่องแม่ ให้ปรับแต่งแบบฟอร์ม ขนาด A4--แล้วจัดเก็บเข้า แบบ 1  
      - เครื่องลูก ให้ปรับแต่งแบบฟอร์ม ขนาด  9x5.5--แล้วจัดเก็บเข้า แบบ 2  
      การใช้งาน  
      - ไม่ว่าจะอยู่ที่เครื่องไหน ถ้าต้องการใช้แบบฟอร์มขนาด A4 --> ให้คลิกที่แบบพิมพ์ แบบ 1 (ซึ่งจะพิมพ์ออกมาที่ เครื่องพิมพ์-Laser)  
         และ ถ้าต้องการใช้แบบฟอร์มขนาด 9x5.5 --> ให้คลิกที่แบบพิมพ์ แบบ 2 (ซึ่งจะพิมพ์ออกมาที่ เครื่องพิมพ์-หัวเข็ม)  
      - กรณีที่แบบฟอร์มขนาด A4 มีปัญหา --> ให้ไปปรับแต่งที่ เครื่องแม่ (เนื่องจาก เครื่องพิมพ์-Laser ต่อตรงที่ เครื่องแม่)  
      - กรณีที่แบบฟอร์มขนาด 9x5.5 มีปัญหา --> ให้ไปปรับแต่งที่ เครื่องลูก (เนื่องจาก เครื่องพิมพ์-หัวเข็ม ต่อตรงที่ เครื่องลูก)  
      *** กรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ใหม่--ก็ต้องก็อปปี้แบบฟอร์มออกมาใหม่ (เพื่อรองรับเครื่องพิมพ์ตัวใหม่) ***  
         
         
      สำหรับโปรแกรม ACC-BILLING (ที่ใช้ Win 7) อาจจะทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วยังใช้งานไม่ได้ ให้แก้ปัญหาดังนี้ :  
      สำหรับเครื่องคอมฯ ที่ต่อเครื่องพิมพ์โดยตรง  
      1. ให้คลิกที่ปุ่ม "แก้ไขฟอร์ม"  
      2. คลิกที่ ชื่อแบบฟอร์ม 9x5.5 ที่ปรับแต่งไว้  แล้วคลิก ปุ่มขวาของเมาส์ และ คลิกที่ ตั้งกระดาษ 9x5.5 ทำงานบนระบบ Network  
      3. ให้ปลดฟังก์ชั่น ตั้งกระดาษ 9x5.5 ทำงานบนระบบ Network ออก (โดยให้เป็นช่องว่าง)  
      4. จากนั้น ให้แถบแสงอยู่ที่ ชื่อแบบฟอร์ม 9x5.5 ที่ปรับแต่งไว้ แล้วคลิกปุ่ม แก้ไข  
      5. ให้ตั้งค่ากระดาษและเครื่องพิมพ์ สำหรับแบบฟอร์มนั้นๆ อีกทีหนึ่ง  
          (โดยคลิกที่ File \ Print Setup -->ใหตั้ง Paper size เป็น 9x5.5 TOTAL และ  Printer เป็นรุ่นที่ใช้งานจริง)  
         
      สำหรับเครื่องคอมฯ ที่ไม่ได้ต่อเครื่องพิมพ์โดยตรง : ให้ Set Default Printer เป็น เครื่องพิมพ์ที่ on Network  
      1. ถ้าเปิดโปรแกรมอยู่ ให้ย่อพักหน้าจอโปรแกรมไว้ก่อน (Minimize)  
      2. ให้คลิกที่ Start \ Printers and Faxes  
      3. ชี้เมาส์ไปที่ ไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ที่เป็น on Network แล้วคลิก ปุ่มขวาของเมาส์ และคลิก Set as Default Printer  
         
         
      * ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (พร้อมภาพประกอบทีละขั้นตอน ได้ในคู่มือ)  
      - โปรแกรม ACCOFFICE  ดูคู่มือ AccOffice9 หน้า 355-359 (ACCOFFICE10 ใช้คู่มือร่วมกับ ACCOFFICE9)  
      - โปรแกรม ACC-GL  ดูคู่มือ หน้า 197-201  
      - โปรแกรม ACC-BILLING  ดูคู่มือ หน้า 290-293  
         >> วิดีโอ-แนะนำการตั้งขนาดกระดาษ 9x5.5 (ACC-BILLING)  
         
         
      หมายเหตุ : สำหรับขนาดกระดาษพิเศษขนาดอื่นๆ ก็สามารถดูข้อแนะนำข้างต้น เป็นแนวทางได้  
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  ปรับฟอร์ม 9x5.5-สำหรับเครื่องพิมพ์หัวเข็ม