กรณีต้องการปัดจุดเศษทศนิยม
     
     
   
กรณีต้องการปัดจุดเศษทศนิยม เช่น ยอดเงิน 1,133.99
ต้องการให้ปัดจุดทศนิยมเป็น 1,134
ที่หน้าจอโปรแกรมจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
แต่สามารถ ปรับแต่งฟอร์ม ให้ตัวเลขปัดจุดเศษทศนิยมได้
โดยขอแนะนำให้ ก็อปปี้ แบบฟอร์มเดิมออกมา แล้วจึงปรับ
แต่งให้รองรับการปัดจุดทศนิยม 
โดยทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :
1. คลิกปุ่ม แก้ไขฟอร์ม

 

 
         
   
   ขอแนะนำให้ ก็อปปี้ จากแบบฟอร์มเดิมออกมาก่อน
   แล้วจึงค่อยปรับแต่งเพิ่มเติม เพื่อให้รองรับการปัดจุดทศนิยม
2. คลิกที่ แบบฟอร์ม/รายงาน เดิม (ให้ขึ้นแถบแสง)
(a) คลิกปุ่ม ก็อปปี้รายงาน
(b) ที่ช่อง แก้ไขชื่อรายงานเป็น
   - ให้ลบ New ทิ้งแล้วระบุเป็น ปัดจุดทศนิยม แทน
(c) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Ok
   - จะได้แบบฟอร์มใหม่ขึ้นมา

 

 
       
   
3. ให้คลิกที่ แบบฟอร์มใหม่ (ที่เพิ่งก็อปปี้ออกมา)
4. คลิกปุ่ม แก้ไขรายงาน
5. จะเข้าสู่ Report Designer
- ถ้าหน้าจอเล็ก ให้คลิกที่ Maximize
  (เพื่อขยายหน้าจอ-ให้เต็มจอ)
  

 

 
         
   
6. ให้่หา ตัวแปร (ตัวที่ต้องการปัดจุดทศนิยม)
เช่น ต้องการปรับยอด สุทธิ
- ให้ ดับเบิ้ลคลิก ที่ตัวแปร grandtotal
- จะเข้าสู่หน้าต่าง Report Expression
(a) ที่ช่อง Expression  ให้เติมคำสั่ง round และ 
      เลขศูนย์ เข้าไป ดังนี้ :    round(ตัวแปร,0)
      เช่น round(grandtotal,0) 
(b) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

 

 
         
   
7. สำหรับตัวแปรที่แสดง ตัวอักษรยอดสุทธิ
- ให้ ดับเบิ้ลคลิก ที่ MoneyThai(grandtotal)
(a) ที่ช่อง Expression  ให้เติมคำสั่งเข้าไป ดังนี้
      MoneyThai(round(grandtotal,0))
(b) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK
 สำหรับตัวแปรตัวอื่นๆ ถ้าต้องการให้ปัดจุดทศนิยม
 ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน (ดู ข้อ 6 เป็นแนวทาง)
8. เสร็จแล้ว ให้ Save โดยคลิกที่ รูปแผ่นดิสก์
และ กดแป้นคีย์บอร์ด Esc เพื่อออกจากหน้าจอนี้

 

 
         
   
9. ให้จัดเก็บเข้าแบบ (ตามต้องการ)
เช่น ต้องการจัดเก็บเข้า แบบ 2
- ให้คลิกที่ แบบฟอร์มที่เพิ่งปรับแต่งเสร็จ
  (ให้ขึ้นแถบแสง)
(a) คลิกที่ รูปแผ่นดิสก์ จัดเก็บเข้า แบบ 2
(b) จากนั้น จะมีข้อความ จัดเก็บอยู่ แบบ : 2
      กำกับอยู่ด้านหลังแบบฟอร์มที่เลือกจัดเก็บ
(c) เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ออก

 

 
         
   
(d) คลิกปุ่ม Preview แบบ 2
      โดยหน้าจอจะต้องมีข้อมูล 
      มิฉะนั้นจะ Preview ไม่ได้

 

 
         
   
(e) ยอดสุทธิ--จะถูกปัดเศษทศนิยม
      เช่น ยอดตามหน้าจอ = 1,133.99
      แต่ยอดที่ Preview หรือ Print จะเป็น 1,134.00
(f) ตัวอักษรแสดงยอดเงินสุทธิ ก็จะเป็นไปตามที่ปรับ
(g) คลิกที่ รูปประตู เพื่อออกจาก Preview
       (หรือ กดแป้นคีย์บอร์ด Esc ออกมา)
(h) กรณีต้องการพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม รูปเครื่องพิมพ์

 

 
         
         
    กรณีทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ไม่ได้ตามต้องการ  
    โปรดลองทวนดูใหม่ อาจจะพิมพ์คำสั่งผิดก็ได้  
    เช่น พิมพ์คำว่า round ผิด หรือ ลืมใส่วงเล็บ หรือ จุลภาค หรือ อาจจะแทรกผิดตำแหน่ง  
       
    การใช้คำสั่ง round(ตัวแปร,0)  
    - กรณีเป็นยอดจุดทศนิยมเกิน 50 สตางค์ จะถูกปัดขึ้น เช่น 2,149.53 จะถูกปัดเป็น 2,150.00  
    - กรณีเป็นยอดจุดทศนิยมน้อยกว่า 50 สตางค์ จะถูกปัดลง เช่น 2,149.02 จะถูกปัดเป็น 2,149.00  
         
กลับสู่ด้านบน สถานะ เทคนิคการใช้งาน  \  กรณีต้องการปัดจุดเศษทศนิยม